Wann en Kölle de Chress-Stäne widder blöhe
Wat wore mer ens rich
nit nor an Jeld un Jot!
Wat hatte mer em Senn
ze läje op en Wooch?
Et wor vör langer Zick!
Et es uns Muttersproch!


Paula Hiertz
Copyright (c) 2002-2017 Paula Hiertz